പ്ലസ് ടു മൂല്യനിർണയത്തിന് വ്യത്യസ്ത ഫോർമുലയുമായി ഐസിഎസ്ഇ; ആറ് വർഷത്തെ മാർക്ക് പരിഗണിക്കും

പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലസ് ടു മൂല്യനിർണയത്തിനായി വ്യത്യസ്ത ഫോർമുല മുന്നോട്ട് വച്ച്