ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ മാപ്പിംഗ് ‘മാപ്പത്തോണ്‍’ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു

പ്രളയം മുന്നില്‍ക്കണ്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുന്നതിനും ജലവിഭവങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായുള്ള ജില്ലയിലെ

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 26 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ശുചിത്വ പദവിയിലേയ്ക്ക്

സമഗ്ര ശുചിത്വ പരിപാലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള ഹരിതകേരളം പരീക്ഷയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ട നാല്

ലക്ഷ്മിയില്ലെങ്കില്‍ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റില്ല; തൊടുപുഴയുടെ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ മാതൃക

തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പച്ചക്കറി മാര്‍ക്കറ്റിലെ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രമായ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റില്‍ അധികമാരുമറിയാത്ത