പൗരത്വഭേദഗതി നിയമം യുക്തിരഹിതവും അധാര്‍മികവും: രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

പൗരത്വഭേദഗതി നിയമം യുക്തിരഹിതവും അധാര്‍മികവും അനവസരത്തിലുള്ളതുമാണെന്ന് പ്രമുഖ ചരിത്രകാരന്‍ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ. സിഎഎ