ഡൽഹി കലാപവും തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനവും: കുടിയേറ്റ മുസ്‌ലിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഭയാശങ്കകളോടെ

തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനവും ഡൽഹി കലാപവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളായി എത്തിയിരിക്കുന്ന