ഉപയോഗ ശൂന്യമായ സർക്കാർ വസ്തുക്കൾ പാക് സർക്കാർ ദുബായ് മേളയിൽ വിറ്റഴിക്കും

ഇസ്ലാമാബാദ്: രാജ്യത്ത് ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അമൂല്യങ്ങളായ സർക്കാർ വസ്തുക്കൾ ദുബായ് എക്സ്പോയിൽ വിറ്റഴിക്കുമെന്ന്