പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയന്‍ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം; ഫോട്ടോ/ വീഡിയോ പ്രദര്‍ശനം ‘അടയാളങ്ങളു‘ടെ ഉദ്ഘാടനം

പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയന്‍ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫോട്ടോ/ വീഡിയോ പ്രദര്‍ശനം ‘അടയാളങ്ങളു‘ടെ