മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് 81 വിദ്യാർഥികളെന്ന്

സർവീസിലിരിക്കെ മരണമടയുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു: കാരണം ഇതാണ്

ആലപ്പുഴ: സർവീസിലിരിക്കെ മരണം അടയുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. മൂന്നരവർഷത്തിനുള്ളിൽ