കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 57 പേരടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘം യുഎഇയിലേക്ക്

കോവിഡിനെതിരായ യുഎഇ യുടെ പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 57 അംഗ