കേരളത്തിലെ അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം മികച്ചത്: ശ്രീലങ്കന്‍ മന്ത്രി

തൃശൂര്‍: കേരളത്തിലെ അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാള്‍ മികച്ചതാണെന്ന് ശ്രീലങ്കന്‍ ശിശു-വനിതാക്ഷേമ മന്ത്രി