ഇനിയുണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെയൊരു മത്സരം? ഇരു ടീമുകളും പൂജ്യത്തിന് കളി നിര്‍ത്തിയ ആ മത്സരത്തിനിന്ന് 20 ആണ്ട്

ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഫോര്‍മാറ്റ് എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ച്