ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തിലുള്ള അറിവ് പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പരീക്ഷ 

ജവഹര്‍ നവോദയകേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തിലും മൂല്യങ്ങളിലുമുള്ള അറിവ് പരിശോധിക്കാനായി പ്രത്യേക