ഇന്ത്യന്‍ തുറമുഖങ്ങളിൽ ചൈനീസ് ചരക്കുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനെതിരെ ഗഡ്കരി

ചൈനാ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യന്‍ തുറമുഖങ്ങളിൽ ചൈനീസ് ചരക്കുകൾ ക്ലിയറന്‍സ് കിട്ടാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനെതിരെ