കേരളം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായ അന്തരീക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനം

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായ അന്തരീക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിലും നൂതനാശയങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിലും കേരളം