വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകൃത പരിശോധനയ്ക്ക് സംവിധാനം: മന്ത്രി പി രാജീവ്

വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിശോധനകൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത പരിശോധനാ സംവിധാനമായ കെ-സിസ്

വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല

കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വ്യാവസായിക മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്