വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ഉൾനാടൻ മത്സ്യകർഷകരെ വലയ്ക്കുന്നു

കോവിഡ്-19 വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഉൾനാടൻ മത്സ്യകർഷകരെ വലയ്ക്കുന്നു. വിദേശികൾക്ക്