മഴയും ആവേശവും കൊണ്ട്‌ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ 6 മാസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ഒപ്പം വലിയ പിഴയും

നാടെങ്ങും മഴയാണ്.….ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ വയലുകളിലും തോടുകളിലും പുഴകളിലും എല്ലാം നാടൻ