സംസ്ഥാനത്തെ ഗോഡൗണുകളിൽ സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാരംഭിക്കും- മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ

സംസ്ഥാനത്തെ ഗോഡൗണുകളിൽ സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യസിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി