മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മലയാളികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മലയാളികളെ എത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ സജ്ജമാക്കുന്നു. ആദ്യ ട്രെയിന്‍