സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ബഹിരാകാശ മേഖലയെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കും; ഐഎസ്ആര്‍ഒ മേധാവി

ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യയെ പുതിയ ബഹിരാകാശ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആര്‍ഒ

ബഹിരാകാശത്ത് ആദ്യം കാലുകുത്തുക വ്യോംമിത്ര എന്ന ഈ സുന്ദരി: വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ട് ഐഎസ്ആർഒ

ബഹിരാകാശത്തേയ്കക് മനുഷ്യനെ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഐഎസ്ആർഒയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി. മനുഷ്യനെ അയയ്ക്കാനുള്ള ഐഎസ്ആർഒയുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ