ഐടിഐ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ നൈപുണ്യ വികസനം വഴി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വയം സംരംഭകത്വം വര്‍ധിപ്പിക്കും: മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍

ഐടിഐ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ നൈപുണ്യ വികസനം വഴി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വയം സംരംഭകത്വം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് തൊഴിലും

പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട സൗകര്യം ഒരുക്കിയാല്‍ ഈ അദ്ധ്യയനവര്‍ഷം കരുണാപുരം ഐടിഐ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും

പുതിയതായി അനുവദിച്ച കരുണാപുരം ഐടിഐ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങള്‍ കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കിയാല്‍