കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ജല്‍ ജീവന്‍ മിഷന്‍ ഫലവത്തായില്ല ; രാജ്യത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും അങ്കണവാടികളിലും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാകുന്നില്ല

രാജ്യത്ത് സർക്കാർ സ്കൂളുകള്‍ക്കും അങ്കണവാടികള്‍ക്കും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ജല്‍ ജീവന്‍