കാർഷിക കരിനിയമങ്ങൾ വേണ്ട

ഡി രാജ മോഡി സർക്കാരിന്റെ കാർഷികനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യമെമ്പാടും കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. പുതിയ