നിലപാട് ശക്തമാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും തെറ്റ് മറയ്ക്കാൻ നുണപറയുന്ന കേന്ദ്രവും

രാജ്യം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം മോഡി സർക്കാർ മുതലിങ്ങോട്ട് വായടപ്പിച്ചിരി­ക്കുകയായിരുന്നു. തുറന്നു പറയുന്നവരെയും പ്രതി­ഷേധിക്കുന്നവരെയും