പുരോഹിതൻ പുറത്താകുമ്പോൾ

കേരളത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതനെ കൂടി പൗരോഹിത്യപ്പണികളിൽ നിന്നും മാറ്റിനിറുത്താൻ മാർപാപ്പ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊട്ടിയൂരിലെ

സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത

ഇതിലും ശപിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ജീവിതത്തിലുണ്ടാവരുതേ എന്ന ഉള്ളുരുകിയ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഈ കുറിപ്പ്. ഇതെഴുതുമ്പോഴും