ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ചതിക്കരുത്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായുള്ള സ്വവലംബന്‍ ആരോഗ്യപദ്ധതി നടപ്പിലാകാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അതില്‍ പ്രതിക്ഷയര്‍പ്പിച്ചവര്‍ ദുരിതത്തിലായി. സബ്‌സിഡിയിലേക്കുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിഹിതം