കൊറോണ കുന്നു കയറുമ്പോൾ

പെരുമ്പാവൂരിനടുത്തുള്ള കൊറോണ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ മാപ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ. കേരളത്തിലെ മറ്റേതൊരു നഗരമോ ഗ്രാമമോ