സഹകരണത്തെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രനീക്കവും കോടതിവിധിയും

രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുണ്ടായ ശക്തമായ താക്കീതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ

വൈദ്യുതിരംഗം പൊതുമേഖലയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു മുൻപ് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്തുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ സമ്പന്ന വരേണ്യവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുമാത്രം

ഭരണാധികാരികള്‍ രാജാക്കന്മാരല്ല, വിളിച്ചുപറയാനൊരു സ്ത്രീശബ്ദം

രാജാവ് നഗ്നനാണെന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞ പഴയ കുട്ടിയെപ്പോലെ, പുതിയ കാലത്തും സ്വേച്ഛാധിപതികള്‍ക്കെതിരെ ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുവരാന്‍