മുന്‍പേ പറക്കുന്ന പക്ഷി

വട്ടപ്പറമ്പന്‍ അടുത്ത മാസത്തിന്റെ പകുതിക്കുമുന്‍പേ എത്തുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വരവറിയിച്ച്‌ ആട്ടവിളക്കുകള്‍ തെളിഞ്ഞുമിന്നാന്‍