അധികച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ചും കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തിയും : സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന് പരിഹാരം

അധികച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ചും ചെലവിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തിയും സമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന് പരിഹാരം കാണാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷ

ഇവർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു; ജലദുരന്തങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ

സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ബോട്ട് ജീവനക്കാരുടെ അശ്രദ്ധയും പരിശോധന കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയുമാണ് ജലദുരന്തങ്ങൾ

വിജ്ഞാനോപാസകനായ വിപ്ലവകാരി

കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ‑സാംസ്കാരിക‑രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ സമരോജ്ജ്വല വ്യക്തിത്വമായിരുന്ന സി ഉണ്ണിരാജ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമാകുന്നു.