ഫലം വേഗമറിയുന്നതും മോഡിക്ക് പേടി; 56 ഇഞ്ചില്‍ വാഴപ്പിണ്ടി തന്നെ

വോട്ടുത്സവം പോലെത്തന്നെ ജനതയുടെ ആഘോഷമാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും സുതാര്യവും വിശ്വാസ്യവുമായിരുന്ന