ട്രംപിന് രണ്ടാമൂഴ പോരാട്ടം ഉൾഭയത്തിന്റെ; ആയുധം വംശീയതയും വർഗീയതയും വ്യക്തിവിദ്വേഷവും തന്നെ

അശ്വിനി മാടവന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ രണ്ടാമൂഴത്തിനുള്ള അവസാന അടവും പയറ്റുകയാണ്

വിപ്ലവ വീഥിയിലെ വീരഗാഥ

അയ്യങ്കാളിയുടെ വിപ്ലവ ജീവിതത്തിന്റെ ധീരസ്മരണകൾ പുതുക്കപ്പെട്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. വർണ‑ജാതി വിവേചനവും