ഒരു ഏറനാടൻ സ്നേഹഗാഥ

ഇതൊരു കൊണ്ടോട്ടിക്കാരന്റെ ആഹ്ലാദക്കുറിപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ കരിപ്പൂർ വിമാന ദുരന്തംവരെ ഇങ്ങനെയൊരു അഭിമാനപ്രകടനത്തിന് പ്രത്യേക,

ശിശുരോദനം

“മോറിസും ബ്യൂക്കുമൂക്കോടെ ഗര്‍ജ്ജിച്ചു കൊണ്ടു പായവേ ഉയരുന്നു നേര്‍ത്ത നേര്‍ത്ത മനുഷ്യശിശു രോദനം”                

ഗോഡ്സെ എന്ന അജണ്ട

ഭാരതം ഇപ്പോള്‍ മറ്റൊരുതരം വിഭജനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യവേളയില്‍ രാജ്യം മാനസികമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും