അച്യുതമേനോനെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍

കേരളത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തില്‍ സുവര്‍ണ്ണ അധ്യായദള­ങ്ങള്‍ വാരിത്തൂവിയ മഹാമേരുവായ സി അച്യുതമേനാന്റെ