ആര്‍ത്തവം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന പുനര്‍ജന്മ വിനാശങ്ങള്‍

മനുവാദികള്‍ ആര്‍ഷഭാരത സംസ്കൃതിക്ക് നവംനവങ്ങളായ ‘മാനങ്ങള്‍’ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ‘അച്ഛാദിന്‍’ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും

തീൻമേശയിലെ ചക്ക

പ്ലാവിൽ കയറി ചക്കയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത് വറ്റലാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ

ബജറ്റ് എന്ന വിഴുപ്പുഭാണ്ഡം

നിയുക്തമായിരിക്കുന്ന ചുമതലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥനായ വ്യക്തിക്ക് ഉത്തരവാദിത്ത നിര്‍വഹണം എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച്

വീണ്ടും തോക്കുകള്‍ അലറുന്നു ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുന്നു

പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്നിയും പ്രതിരോധത്തിന്റെ കനലുകളും അണയുന്നില്ല. മറിച്ച് കൂടുതല്‍ ആളിക്കത്തുകയും നീറിപ്പുകയുകയും ചെയ്യുന്നതിന്