അവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ രാപകലില്ലാതെ ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യർ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. കോവിഡിനെ തുരത്താൻ