നാണിച്ചോടുന്ന കൊറോണ

ദേവിക കോവിഡ് വാക്സിന്‍ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ശാസ്ത്രലോകത്തിന് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനാവാതെ പോകുന്നു. ശിവശങ്കറിന്റെ ഹൃദയവേദനയും