സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിയിലൂടെ അനാവൃതമാകുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ വികൃതാവര്‍ത്തനം

ദശകങ്ങളായി ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അക്ഷീണം പൊരുതിവരുന്ന വന്ദ്യവയോധികനായ ഫാദര്‍ സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിയെ