ഭീതിയുടെ നാളുകളെ കരുതലോടെ നേരിടാൻ

ജനാരോഗ്യം കോവിഡിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മഴ ശക്തിപ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ. പതിവ് പകർച്ചവ്യാധികളെക്കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന

യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസനയം

ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വാണിജ്യവല്ക്കരണത്തിന്റെയും വർഗീയവല്ക്കരണത്തിന്റെയും തട്ടകമാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ