വീട്ടുകാർ പുറത്താകുമോ?

കേരളത്തിൽ അസംഘടിത തൊഴിൽമേഖലയിലെ മനുഷ്യവിഭവശേഷിയുടെ ശൂന്യത പരിഹരിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യം