യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം

(കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ച) യുദ്ധ നിയമങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റില്‍പറത്തി ചതിച്ചാണല്ലൊ കൗരവ രാജാവിനെ ഭീമന്‍