കോലൈസ്…

ശരിക്കും കോലൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരുണ്ട്. പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ വഴിവക്കിൽ സൈക്കിളിലെത്തുന്ന കോലൈസുകാരനെ ചുറ്റി നിന്ന്

ശലഭ ക്കിനാവ്

ഹായ് എന്തുരസമാണ് ഈ ഇളങ്കാറ്റത്ത് പ­റന്നു നടക്കാന്‍. പ്യൂപ്‌വയിലിരുന്നു എ­ന്തോ­രം സ്വപ്നങ്ങളാണെന്നോ ഭൂമിയെപ്പറ്റി

അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി

അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദേശീയ നാണയത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിനിമയ വിലത്തോതുകൾക്ക് സ്ഥിരതയും ഉറപ്പും കൈവരുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി

മഹാമാരി

മുഹൂര്‍ത്തം കുറിച്ചു. വിവാഹത്തിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഇനി വിവാഹത്തിനു രണ്ടാഴ്ച മാത്രം.

എകെഎസ്‌ടിയു-ജനയുഗം സഹപാഠി അറിവുത്സവം; പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മിക്കും ഗായത്രിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം

എകെഎസ്‌ടി‌യു-ജനയുഗം സഹപാഠി അറിവുത്സവം വിജ്ഞാന പരീക്ഷയിൽ എൽപി വിഭാഗത്തിൽ ഇടുക്കി അട്ടാർ സെന്റ്തോമസ്