നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍

നിദ്രാവിഹീനയായ് നിനച്ചു ഞാനെന്‍- വിദ്യാങ്കണത്തിലേയ്ക്കെത്തി നില്ക്കാന്‍ പൂവുകള്‍ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റകള്‍ പാടിടുന്ന എന്‍