ക്ഷമിക്കാം, സ്നേഹം പകരാം

ജീവിതത്തില്‍ തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടാവില്ലതന്നെ. അതുപോലെതന്നെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രവര്‍ത്തനശൈലികളിലും നിലപാടുകളിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാര

ആകാശം തൊട്ട സ്വപ്നം

“കാലുകളെന്തിനു എനിക്ക് പറക്കാൻ ചിറകുകളുള്ളപ്പോൾ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി ഇനി പോവണം, മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ…” സ്വപ്നങ്ങളെ