കഥയിലെ ‘എക്കോ’

“രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഒന്നുകിൽ എഴുതാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക,

വെയിലെരിഞ്ഞു

അയത്നലളിതമായി ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ജലസമൃദ്ധിയാൽ അനുവാചകഹൃദയത്തെ ത്രസിപ്പിച്ച മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകവി അനിൽ പനച്ചൂരാൻ