കാക്ക

അലക്ഷ്യമായി തോന്നുംപടി ചോറ് വാരിക്കളഞ്ഞ നേരം തലയ്ക്കൊരു കിഴുക്കു കിട്ടി മരവിച്ചിരുന്നു. “ചോറിങ്ങനെ

കോലങ്ങൾ

പേടിയാകുന്നുയിർ തേടി വന്നെത്തിയോർ പാടിപ്പുകൾ പെറ്റോരാശയ വാഴ്ത്തുകൾ. കോലങ്ങൾ കെട്ടും കബന്ധ നൃത്തച്ചുവ-

ആരായിരുന്നു ഞാൻ

എങ്ങോ മറഞ്ഞുപോയ് നീ എന്ന വാർത്തയും ഏറെക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാനറിഞ്ഞു ഇടനെഞ്ചിനുള്ളിലെ ദ്രുതതാളമെല്ലാം തെല്ലിടയങ്ങു

കട കാലിയാക്കൽ

കോട്ടയിലേക്കാണ് യാത്ര. മക്കളുടെ വളരെ കാലമായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സഫലമാകുന്നത്. കോവിഡിനെ

കിളിക്കൂട്

ഇനിയൊരു ചില്ലയിൽ പൂക്കുവാൻ ആയെങ്കിൽ നിൻ മരകൊമ്പിലായി കൂടൊരുക്കാം ആ കിളികൂട്ടത്തെ കാതോർത്തു