പെയ്തുതീരാത്ത പൂമരങ്ങൾ

ആളൊഴിഞ്ഞ അരങ്ങുകൾ പകർന്നാട്ടത്തിന്റെ പൊൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇനിയെന്നാണ് കൺതുറക്കുക? നിശബ്ദത പൂത്ത കരിങ്കാടുകൾ

മഴ

തുള്ളികളായി, പലതുള്ളികളായി ആകാശത്തു നിന്ന് പെയ്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഉള്ളിലെന്തൊരാഹ്ലാദം മഴ തോരാതങ്ങനെ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആറും

കോവിഡ് മഹാമാരിയിലും ജനഹൃദയങ്ങൾ ജനയുഗത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കവും വിശ്വസ്ഥതയും ; കെ ഇ ഇസ്മയിൽ

ജില്ലയുടെ ഭാഗമായി മാറിയ ജനയു­ഗം ദിനപത്രത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയിലും ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് കാരണം