മതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല, തൊഴില്‍ സംരക്ഷിക്കാനും ആശുപത്രികളും സ്‌കൂളുകളും നിര്‍മ്മിക്കാനുമാണ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്: കനയ്യ

ജനങ്ങൾ സർക്കാരുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല. തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കാനും ആശുപത്രികളും സ്കൂളുകളും മറ്റു