സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ 15 വർഷത്തേക്ക് പിന്നിലാക്കും

പ്രൊഫ.കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്കും അനിവാര്യമായ ഘടകം ഇവിടത്തെ അധ്വാനശക്തിയാണെന്നതില്‍

കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി

പ്രകൃതികോപത്തിന്റെയും ഒരുപരിധിവരെയെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ പിടിപ്പുകേടിന്റെയും ഫലമായി കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്.