സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ 15 വർഷത്തേക്ക് പിന്നിലാക്കും

പ്രൊഫ.കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്കും അനിവാര്യമായ ഘടകം ഇവിടത്തെ അധ്വാനശക്തിയാണെന്നതില്‍

കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി

പ്രകൃതികോപത്തിന്റെയും ഒരുപരിധിവരെയെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ പിടിപ്പുകേടിന്റെയും ഫലമായി കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്.

മലപ്പുറം എത്ര മനോഹരം

മലപ്പുറം എത്ര സുന്ദരം. ”ആനക്കാര്യത്തിലെന്തു ചേനക്കാര്യം” എന്ന ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ആനക്കാര്യമാണ് ഏറ്റവും