കോവിഡ് കാലത്തെ കുതിരയോട്ടം

വിചിത്രവും സരസവുമാണ് കേരളത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ആനയോട്ടം, കുതിരയോട്ടം, അഗ്നിക്കാവടി, തെയ്യങ്ങളുടെ

പ്രതീക്ഷകളുടെ ആകാശം

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വച്ഛന്ദ വായു ശ്വസിച്ച ഇന്ത്യയുടെ അറുപതുകള്‍ — വളരുന്ന നഗരങ്ങളും പച്ചപ്പടര്‍പ്പുള്ള