ലാൽസലാം, കോമ്രേഡ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇൻക്വിലാബെന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും

മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കും ബുദ്ധിജീവികൾക്കുമെതിരായ വേട്ടയാടലുകൾക്ക് പുതിയ തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ബിജെപി ഭരണത്തിനു