വിദേശത്ത് നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ അവസരങ്ങൾ

വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തി. മലയാളികളുടെ