പരാതികള്‍ക്ക് ഉടന്‍ പരിഹാരം; ജനശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ച് തൊഴിവകുപ്പിന്റെ സേവനം

തിരുവനന്തപുരം: തൊഴില്‍ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനു തൊഴില്‍ വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്ത്

മെഗാ ജോബ് ഫെയര്‍ 2018

കോട്ടയം: കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ ഉദ്യോഗ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ദേശീയ തൊഴിൽ സേവന