രോഗപ്രതിരോധശേഷി തെളിയിച്ച ചേരുവയോടെ ബി നാച്വറല്‍ പ്ലസ്‌ ജ്യൂസുകളുമായി ഐടിസിയുടെ ബി നാച്വറലും ആംവേ ഇന്ത്യയും

ഐടിസിയുടെ ബി നാച്വറലും ആംവേ ഇന്ത്യയും സഹകരിച്ച് രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമായി രോഗപ്രതിരോധശേഷി തെളിയിച്ച